Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie

Gminne Dyktando o „Pióro Wójta Gminy Dołhobyczów”

Utworzono dnia 03.10.2017
Czcionka:

 

Gminne Dyktando o „Pióro Wójta Gminy Dołhobyczów”.

R E G U L A M I N

1. Organizatorzy:

Organizatorem Gminnego Dyktanda o „Pióro Wójta Gminy Dołhobyczów” zwanego dalej w skrócie „Gminne Dyktando 2017” jest Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie oraz Wójt Gminy Dołhobyczów.

2. Cele dyktanda:

„Gminne Dyktando 2017” ma na celu szerzenie kultury, edukacji oraz rozwijanie zainteresowania językiem polskim, jako składnikiem dziedzictwa kulturowego. Naszymi działaniami chcemy zachęcić mieszkańców małej Ojczyzny do pracy nad poprawnością słowa pisanego oraz mówionego. „Gminne Dyktando 2017” to doskonała okazja do sprawdzenia umiejętności poprawnego pisania.

3. Miejsce przeprowadzenia:

„Gminne Dyktando 2017” będzie przeprowadzone w Przygranicznym Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie.

 

4. Termin i godzina:

25 października 2017 roku godz. 9:00.

Uczestnicy wcześniej zgłoszeni, zobowiązani są pojawić się w miejscu konkursu o godzinie 9:00 w celu rejestracji oraz odebrania materiałów niezbędnych do wzięcia udziału w „Gminnym Dyktandzie 2017”.

 

5. Uczestnicy:

1) uczestnikami konkursu są:

a) uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej,

b) uczniowie klas VII szkoły podstawowej oraz II, III gimnazjum,

2) uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Dołhobyczów.

 

6. Kategorie:

„Gminne Dyktando 2017” zostanie rozegrane w dwóch kategoriach wiekowych:

a) uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej,

b) uczniowie klas VII szkoły podstawowej oraz II, III gimnazjum.

 

7. Zapisy:

1) zapisy prowadzone będą od dnia 21 października 2017 roku;

2) zapisu można dokonać na specjalnym FORMULARZU ZGŁOSZENIA – załącznik nr 1 do Regulaminu, który jest do pobrania na stronie internetowej: www.dolhobyczow.pl oraz www.dolhobyczow.naszgok.pl;

a) do formularza zgłoszenia należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na rozpowszechnianie wizerunku – załącznik nr 2,

b) zgłoszenia dokonuje nauczyciel /wychowawca klasy lub rodzic/prawny opiekun - dla uczniów/dzieci klas IV – VI szkoły podstawowej, VII szkoły podstawowej oraz II – III gimnazjum ze szkół Gminy Dołhobyczów.

3) zgłoszenia udziału w „Gminnym Dyktandzie 2017” można dokonać przesyłając wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIA z odręcznym podpisem oraz zgody wymienione w ust. 7 pkt 3:

a) pocztą elektroniczną: gokdolhobyczow@op.pl,

b) osobiście w siedzibie Organizatora t.j. Przygranicznym Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, w godzinach pracy instytucji 7:30 – 15:30;

4) osoby zgłaszające swój udział w konkursie odpowiadają za prawdziwość danych podanych w FORMULARZU ZGŁOSZENIA;

5) zgłoszenia niekompletne lub przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

8. Jury:

1) nad przebiegiem „Gminnego Dyktanda 2017” i oceną prac będzie czuwało Jury;

2) członkowie Jury zajmują się w szczególności prawidłowym przebiegiem „Gminnego Dyktanda 2017”, ogłoszeniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem sporów związanych z przebiegiem dyktanda;

3) Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z konkursu uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu;

4) Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac;

5) decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega zmianie.

 

9. Przebieg dyktanda:

1) dyktando pisane jest na oryginalnych kartkach, podpisanych indywidualnym kodem uczestnika, otrzymanych w trakcie rejestracji dokonanej w dniu dyktanda;

2) podczas pisania uczestnicy proszeni są o wyłączenie telefonów komórkowych;

3) podczas pisania dyktanda nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi osobami piszącymi, opuszczać sali, korzystać z urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, laptopów, tabletów i innych) oraz słowników;

4) ocenie podlegać będzie poprawność ortograficzna oraz interpunkcyjna całego zapisanego przez uczestnika konkursu tekstu;

5) przed rozpoczęciem dyktowania, tekst zostanie przeczytany w całości (dla ogólnego oglądu);

6) kolejne zdania tekstu będą odczytywane w całości (aby zapamiętać interpunkcję);

7) następnie dyktowane będą fragmenty - każdy z fragmentów zdania będzie powtarzany kilkakrotnie;

8) nieuwzględniane będą prośby o kolejne powtórzenie tekstu;

9) dyktanda nie wolno pisać wersalikami czyli wielkimi literami drukowanymi;

10) dyktowany tekst powinien być pisany czytelnie i wyraźnie. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez wyraźne, poziome skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików;

11) uczniowie z klas IV – VI szkoły podstawowej piszą dyktando w sali PCKiR o godz. 9:30 ; tekst dyktanda jest dostosowany do możliwości piszących;

12) pozostali uczestnicy piszą dyktando o godz. 11:00

 

10. Ocenianie:

1) Organizator może odstąpić od oceny pracy konkursowej, jeżeli została napisana nieczytelnie;

2) każda praca konkursowa będzie oceniana do momentu popełnienia określonej ilości błędów ustalonej przez przewodniczącego Jury w dniu przeprowadzenia konkursu;

3) zadaniem Jury będzie wyłonienie I, II i III miejsca w każdej kategorii konkursu;

4) w przypadku wątpliwości głos decydujący o wynikach dyktanda posiada przewodniczący/a Jury;

5) zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która w swojej kategorii popełniła najmniej błędów;

6) w razie konieczności rozstrzygnięcia wątpliwych zapisów zostanie wykorzystany „Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji”.

 

11. Nagrody:

1) w każdej kategorii będą przyznawane nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca;

2) Jury wraz z Organizatorem może przyznać również nagrodę za najpiękniej napisane dyktando w każdej kategorii;

3) nagrody zostaną wręczone w dniu konkursu.

4) osoby nagrodzone w konkursie będą zobowiązane do podpisania protokołu odebrania nagrody;

5) fundatorem nagród w powyższym konkursie jest Wójt Gminy Dołhobyczów – Pan Grzegorz Drewnik.

 

12. Postanowienia końcowe:

1) udział w „Gminnym Dyktandzie 2017” jest bezpłatny, dobrowolny i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu;

2) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skracania, przedłużania, unieważnienia „Gminnego Dyktanda 2017”;

3) osoby łamiące zasady określone w Regulaminie zostaną wykluczone z udziału w konkursie;

4) opiekę nad uczniami danej szkoły sprawują nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektora danej szkoły;

5) wgląd do własnego dyktanda będzie możliwy w dniu przeprowadzenia konkursu, po ogłoszeniu wyników. Dyktanda pozostają w dokumentacji Organizatora;

6) Organizatorzy gwarantują dyskrecję dotyczącą danych osobowych uczestników. Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną upublicznione;

7) udział w konkursie jest równoznaczny, z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia przez administratora danych, tj. Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza, 22-540 Dołhobyczów, wyłącznie w celu realizacji Gminnego Dyktanda o „Pióro Wójta Gminy Dołhobyczów” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm);

8) na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn zm.) uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku, w formie fotografii w ramach dokumentacji przebiegu „Gminnego Dyktanda 2017” przeprowadzonego w dniu 25 października 2017 roku przez Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji oraz Gminę Dołhobyczów. Nadto wyrażają nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku swojej osoby bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem dowolnego medium.

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki do pobrania

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin Gminnego Dyktanda

Utworzono dnia 03.10.2017, 11:06

Fromularz zgłoszeniowy załącznik nr 1

Utworzono dnia 03.10.2017, 11:06

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych załącznik nr 2

Utworzono dnia 03.10.2017, 11:06

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 9

W poprzednim tygodniu: 211

W tym miesiącu: 846

W poprzednim miesiącu: 437

Wszystkich: 5664